Opšti uslovi poslovanja

Opšti uslovi poslovanja privrednog društva EUROBUS DOO Novi Sad od 01.07.2020. godine.

1. Opšte

1.1. Ova pravila imaju prirodu Opštih uslova poslovanja koje nudi privredno društvo EUROBUS DOO Novi Sad, Partizanskih baza 6/8/44, 21000 Novi Sad, PIB: 102425802, matični broj: 08772436, registrovano kod Agencije za privredne registre Republike Srbije (u daljem tekstu: Digitalna platforma).

1.2. Svrha ovih Opštih uslova poslovanja je jasno definisati prava i obaveze korisnika Digitalne platforme na internet stranici AutoBonus.rs (u daljem tekstu: AutoBonus.rs) prilikom slanja upita o osiguranju automobila, rezervaciju termina, ponudu i vrstu usluge putem upita Partnerima AutoBonus.rs, rezervaciju termina i vrstu pranja auta ili dodatnih usluga autopraonica Partnera, rezervaciju termina i vrstu vulkanizerskih usluga Partnera, te izvođenju programa lojalnosti u ime i za račun Partnera.

1.3. Pristupom AutoBonus.rs sa svog mobilnog telefona, računara ili drugog uređaja (u daljem tekstu: Uređaji) smatra se da ste pročitali ove Opšte uslove poslovanja kao i naša Pravila privatnosti (dostupnu na www.autobonus.rs/polica.html) , razumete da ih u potpunosti prihvatite. Ukoliko ne prihvatite ove Opšte uslove poslovanja i Pravila privatnosti (u daljem tekstu: Uslovi), ne koristite AutoBonus.rs.

1.4. Naručiocem se smatra svako fizičko i pravno lice koja je otvorilo svoj korisnički nalog na AutoBonus.rs, poslalo zahtev za osiguranje automobila, poslalo zahtev za vrstu servisa, zakazalo rezervaciju termina i vrstu autopraonice ili dodatne usluge pranja automobila, rezervaciju termina i vrstu vulkanizerskih usluga.

1.5. Izvršiteljem se smatraju svi Partneri koji su potpisali ugovor o poslovnoj saradnji sa AutoBonus.rs, odnosno koji imaju pristup Naručiocima preko AutoBonus.rs i izvršavaju naručene usluge ili odgovaraju na upite i dostavljaju ponude. Naši Izvršitelji (u daljem tekstu: Partneri) su: ovlašćeni servisi automobila (automehaničari, autolimari, autoelektričari, vulkanizeri…), auto saloni, perionice automobila, vulkanizeri, prodavnice auto delova i opreme, ovlašćeni zastupnik u osiguranju koji nudi usluge: ......

1.6. EUROBUS DOO Novi Sad upravlja Digitalnom platformom, domenom i internet stranicom AutoBonus.rs putem kojih Partneri imaju uvid u upite osiguranja, uslugu, rezervaciju termina za usluge i program lojalnosti koje nude Naručiocima (u daljem tekstu: Usluge).

1.7. Ovi Uslovi Digitalne platforme sastavljeni su u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima Republike Srbije i međunarodnim standardima za e-poslovanje.

1.8. Ovi Uslovi određuju rad Digitalne platforme, prava i obaveze Naručioca i odnos između Partnera i Naručioca.

1.9. Digitalna platforma i naše Usluge predstavljaju način i mesto komunikacije, tj. alat, koji povezuje Naručioca sa profesionalnim, kvalifikovanim, licenciranim i/ili ovlašćenim Partnerima.

1.10. EUROBUS DOO Novi Sad nije poslodavac Partnerima i kao takav ne nudi samostalno proizvode, robu i/ili usluge Naručiocima. AutoBonus.rs stvara prostor za Narčioce i Partnere, od kojih jedni traže, a drugi nude svoje proizvode, robu i/ili usluge.

1.11. Rezervacija termina od strane Naručioca preko AutoBonus.rs smatra se porudžbinom u skladu sa zakonima Republike Srbije.

1.12. Ovi Uslovi važe za sve Usluge na AutoBonus.rs. Klikom na dugme „Pošalji upit“, „Zatraži ponudu“ ili „Rezerviši“, Naručioc potvrđuje zahtev ili rezervaciju i zatim pristaje na ove Uslove. Ovi Uslovi isključuju sve ostale uslove osim odredbi bilo kog pisanog ugovora koji obe strane prihvataju i potpisuju na inicijativu Naručioca ili Digitalne platforme prihvaćenog i potpisanog od obe strane.

1.13. Ovi Uslovi su predmet javne objave i mogu se naći na AutoBonus.rs. Digitalna platforma ima pravo dopuniti i/ili promeniti ove Uslove bez prethodne saglasnosti Naručioca i Partnera. Izmenjeni Uslovi moraju biti predmet objavljivanja na AutoBonus.rs. Svaka verzija Uslova je posebno datirana.

1.14. Naručioc je dužan pročitati ove Uslove pre svakog slanja upita i rezervacija. U trenutku završetka slanja upita i rezervacija, primenjuju se Uslovi dostupni na AutoBonus.rs. 

1.15. U slučaju promene ovih Uslova, odnos sa Naručiocem uređuje se prema Uslovima koji su bili javno objavljeni u trenunutku nastanka odnosa Naručioc – Digitalna platforma. Poslovni odnosi sa Naručiocem se trajno primenjuju prema važećim Uslovima, a Naručioc može da se povuče iz poslovnog odnosa najkasnije u roku od 15 dana od javnog objavljivanja novih Uslova.

1.16. Digitalna platforma isključuje odgovornost za bilo kakvu štetu prouzrokovanu Naručiocima, Partnerima, krajnjim korisnicima ili trećim licima zbog promena ovih Uslova.

1.17. Naručioc i Partner su lično odgovorni za zaštitu pristupnih podataka (e-mailove i lozinke). Naručioc i Partner dužni su da čuvaju pristupne podatke na svom korisničkom nalogu i u potpunosti su odgovorni za štetu nastalu neovlašćenim korišćenjem svog korisničkog naloga. Registracijom na AutoBonus.rs sa svog uređaja i/ili prihvatanjem pristupa AutoBonus.rs putem Gmail naloga ili korisničkog naloga sa druge društvene mreže (u daljem tekstu: Društvene mreže), takođe se smatra da je Naručioc ili Partner pročitao i razumeo ove Uslove i da ih u celosti prihvata.

1.18. Naručioc otvaranjem korisničkog naloga i registracijom na AutoBonus.rs i prihvatanjem ovih Uslova, pristaje da se njegovi lični podaci unose u evidenciju registrovanih korisnika i slaže se sa korišćenjem njegovih ličnih podataka na način i u svrhu opisanu u nastavku.

1.19. Lične podatke od Naručioca prikupljamo i obrađujemo na osnovu pristanka koji je dat prilikom otvaranja korisničkog naloga, a koji je Naručioc dao dobrovoljno, izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom na AutoBonus.rs za obradu ličnih podataka koji se na njega odnose za sledeće svrhe:

 • da preduzmemo radnje pre i/ili u svrhu zaključivanja ugovora sa našim Partnerima;
 • radi preduzimanja radnji pre i/ili u svrhu rezervacije termina kod Partnera, obrade upita i zahteva kod partnera, robe i/ili usluge kod naših partnera;
 • da podseti Naručioca na istek ugovora (npr. polise osiguranja automobila);
 • da podseti Naručioca na zakazani termin (npr. servis, zamena guma, pranje);
 • radi preduzimanja radnji od strane partnera radi potvrđivanja ostvarenih bodova u programu lojalnosti, a u svrhu identifikacije Naručioca (fotografija, ime i prezime i PIB/JMBG Naručioca); da obavesti Naručioca o novim ponudama i/ili akcijama;
 • da informiše Naručioca o bodovima prikupljenim u programu lojalnosti;
 • da se sve od strane Naručioca izvršene kupovine proizvoda, roba i/ili usluga kod partnera, uz ime i prezime, naziv Partnera, te ostvareni bodovi, prikažu u korisničkom nalogu kod prijatelja koji ga je linkom za pozivanje pozvao na AutoBonus.rs (samo u slučaju ako je Naručioc korisnički nalog otvorio putem linka za pozivanje prijatelja).

2. Registracija korisnika

2.1. Odredbe koje se odnose na registrovane korisnike - Naručioce

2.1.1. Registracija Naručioca na AutoBonus.rs je besplatna.

2.1.2. U svrhu korišćenja AutoBonus.rs Naručioc je obavezan otvoriti korisnički nalog i tako se registrovati na AutoBonus.rs. Naručioc unosi adresu elektronske pošte po želji te lozinku za pristup korisničkom nalogu.

2.1.3. Prilikom prijave na korisnički nalog Naručioc se obavezuje da će dati samo tačne i potpune podatke, kao i profilnu sliku ili logo, nad kojim ima pravo za distribuciju, odnosno da slika ili logo koji objavljuje ne krši nečije autorsko pravo i da nije neprimerenog i/ili zakonom zabranjenog sadržaja.

2.1.4. Naručioc je isključivo odgovoran za čuvanje i sigurnost lozinke za pristup svom korisničkom nalogu. Naručioc može promeniti lozinku pomoću dugmeta „Zaboravili ste lozinku?“ Ili opcije u korisničkom interfejsu.

2.1.5. U slučaju promena, potrebnih dopuna podataka ili pogrešnih ličnih podataka, Naručioc može u bilo kom trenutku proveriti i po potrebi promeniti ili dopuniti svoje lične podatke unesene prilikom registracije.

2.1.6. Naručioc se obavezuje da će korisnički nalog u okviru AutoBonus.rs koristiti isključivo u svrhu informisanja, naručivanja proizvoda, robe i/ili usluga, rezervacije termina, slanja upita i zahteva, te korišćenje programa lojalnosti. Unutar korisničkog profila Naručioc ima pristup detaljima o statusu prethodnih i trenutnih porudžbina, rezervacijama, upitima, kao i bodovima zarađenim u programu lojalnosti, te spisku pozvanih prijatelja koji su otvorili korisnički nalog na AutoBonus.rs.

2.1.7. Naručioc ima mogućnost ako ispunjava potrebne uslove da bude dodat u kategoriju Grupnog korisnika. Grupni korisnik je verifikovani član udruženja, sindikata, kompanije, sa kojom AutoBonus.rs ima potpisane ugovore o saradnji, u svrhu ostvarivanja dodatnog bonusa kod Partnera. Osnovni uslov je da Naručioc mora biti član udruženja, sindikata ili kompanije i sam podnosi zahtev u bilo kojem trenutku putem korisničkog interfejsa na AutoBonus.rs, dok proveru i aktiviranje vrši ovlašćena osoba od strane udruženja, sindikata ili kompanije.

2.1.8. Ako Naručioc koristi korisnički nalog u bilo koje druge svrhe, Digitalna platforma zadržava pravo da, u slučaju kršenja važećih zakona ili ovih Uslova, bez obrazloženja odmah obriše korisnički nalog Naručioca i zabrani mu dalji pristup AutoBonus.rs.

2.2. Odredbe koje se odnose na registrovane korisnike - Partnere   2.2.1. U svrhu korišćenja AutoBonus.rs, Partner je obavezan da bude registrovan od strane Digitalne platforme na osnovu međusobno potpisanog Ugovora o poslovnoj saradnji i prihvatanjem posebnih Opštih uslova i odredbi pod nazivom „Opšti uslovi poslovanja i poslovne saradnje sa partnerima“ u kojima su tačno definisana prava i obaveze obe strane.

2.2.2. Partner je isključivo odgovoran za čuvanje i sigurnost pristupnih podataka (lozinke) za pristup na svoj korisnički nalog. Partner je dužan čuvati pristupne podatke o svom korisničkom nalogu, te je u potpunosti odgovoran za svu štetu nastalu neautorizovanim korišćenjem svog korisničkog naloga.   2.2.3. Registrovani Partner može u bilo kojem trenutku objaviti cenovnik proizvoda, robe i/ili usluga, naknadno ih menjati, ažurirati ili brisati, pratiti statistiku i rezultate programa lojalnosti, pregledati dolazne upite, zahteve ili rezervacije termina i koristiti druge napredne funkcije na AutoBonus.rs ili će to naknadno biti.

2.2.4. Partner ima mogućnost da otvori korisnički nalog za svog klijenta na AutoBonus.rs na njegov zahtev i u njegovom prisustvu i uz izričitu saglasnost za otvaranje korisničkog naloga na AutoBonus.rs, koju je klijent obavezan svojeručno potpisati, a jedan primerak izričite saglasnosti zadržava Partner, a drugi klijent. Nakon otvaranja korisničkog naloga od strane Partnera, e-mail klijenta od AutoBonus.rs dobija aktivacijski link koji je dužan da potvrdi za pravilnu i potpunu registraciju i da potvrdi da je pročitao, razume i da prihvata ove Uslove i tek tada dobija status korisnika odnosno Naručioca.

2.2.5. Digitalna platforma zadržava pravo brisanja tekstova ili sadržaja koji su neprimereni, uvredljivi i diskriminirajući, a čiji bi sadržaj bio u suprotnosti s Ustavom Republike Srbije, važećim propisima, moralom i ovim Uslovima.

2.2.6. Ako Partner koristi AutoBonus.rs za bilo koju drugu svrhu osim ovih Uslova i odredaba Ugovora, Digitalna platforma će odmah blokirati i/ili ukloniti bilo koji takav korisnički nalog s AutoBonus.rs i svaka takva zloupotreba podleže zakonskim propisima za pokretanje postupka za naknadu štete Digitalnoj platformi protiv počinioca štete.

3. Zalaganje za tačnost informacija

3.1. Sve informacije i podaci na AutoBonus.rs kreirani su tako da budu što sveobuhvatniji i tačniji, a sve informacije su isključivo informativnog karaktera. Digitalna platforma zadržava pravo da u bilo kom trenutku promeni opis, specifikaciju i dostupnost, bez prethodne najave.

3.2. Digitalna platforma se zalaže za ažurnost informacija na svim delovima AutoBonus.rs. Ako se utvrdi netačnost informacija, Digitalna platforma je spremna da ukloni greške nakon dobro obrazloženog upozorenja od strane Naručioca ili Partnera. Digitalna platforma će odgovoriti u roku od 7 radnih dana od dana prijema pismenog upozorenja.

4. Ograničenje odgovornosti

4.1. Digitalna platforma garantuje da će se truditi da osigura nesmetan i efikasan rad sistema, tačnost, ažurnost sadržaja i uspostavi funkcionisanje AutoBonus.rs u slučaju prekida rada.

4.2. Sve informacije koje su objavljene ili prosleđene Naručiocima ili Partnerima su informativne prirode. Digitalna platforma ne garantuje i nije odgovorna za njihovu tačnost. Digitalna platforma ne odgovara za štetu pravnim ili fizičkim licima koja je nastala zbog upotrebe informacija na AutoBonus.rs.

4.3. Digitalna platforma ne snosi odgovornost za greške ili štetu prouzrokovane od strane Partnera koji su registrovani na AutoBonus.rs. Digitalna platforma nije obavezna da rešava reklamacije ili druge sporove.

4.4. Naručioc i Partner stupaju u međusobni odnos izvan AutoBonus.rs, i zbog toga Digitalna platforma nije povezana s tim, odnosno ne ulazi u taj odnos.

4.5. Digitalna platforma nije odgovorna za moguće netačnosti i neaktuelnost objavljenih sadržaja, odnosno nedostupnost, za probleme pri pristupu, za probleme pri upotrebi, za slabiji kvalitet ili bilo koju drugu grešku na i u vezi sa AutoBonus.rs.

4.6. Digitalna platforma takođe nije odgovorna za štetu koja može nastati na hardveru, softveru ili drugoj opremi Naručioca i Partnera zbog korišćenja AutoBonus.rs. Naručioc i Partner moraju osigurati odgovarajuću zaštitu opreme (antivirus, itd.) pre pristupa i upotrebe AutoBonus.rs

4.7. AutoBonus.rs u sistemu može koristiti linkove do drugih internet stranica koje nisu pod nadzorom Digitalne platforme. Za informacije i sadržaj internet stranica trećih strana, Digitalna platforma nije odgovorna i ne preuzima nikakvu odgovornost. Naručiocima savetujemo da pažljivo pročitaju uslove korišćenja i izjave o privatnosti na svim internet stranicama trećih strana pre upotrebe takve internet stranice, odnosno pre nego što preko njih objave ili proslede svoje lične i druge podatke.

5. Ograničeno i uslovno korišćenje

5.1. Digitalna platforma vam omogućava ograničen, ne ekskluzivan, ne prenosiv pristup i korišćenje kao uslugu za ličnu, nekomercijalnu upotrebu, u skladu sa svim uslovima navedenim u ovim Uslovima.

5.2. Ograničeno i uslovno korišćenje AutoBonus.rs daje vam pravo na ličnu upotrebu. ‚ Ovo poglavlje dodatno ograničava prava. Treba ga pažljivo pročitati.

5.3. Naručioc prihvata da lična nekomercijalna upotreba znači korišćenje AutoBonus.rs isključivo za informisanje, slanje upita, rezervaciju termina, izbor vrste usluge, vođenje programa lojalnosti. Naručioci ne smeju koristiti AutoBonus.rs u bilo koje druge svrhe, uključujući bez ograničenja i analize, pregled ili preuzimanje informacija o funkcionalnosti, sadržaju ili pojedinačnim elementima AutoBonus.rs u komercijalne ili druge svrhe.

5.4. Pored toga, uklanjanje obaveštenja koja se odnose na sadržaj AutoBonus.rs, takođe za reprodukciju, preuzimanje, izmenu, objavljivanje, distribuciju, emitovanje, povezivanje, prodaju, objavljivanje, prilagođavanje, javno prikazivanje ili bilo koji drugi način iskorišćavanja ili zloupotrebljavanje AutoBonus.rs, strogo je zabranjeno bez izričitog pismenog pristanka Digitalne platforme.

5.5. AutoBonus.rs polaže autorska prava na lični sadržaj (tekstove, slike itd.). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela AutoBonus.rs bez odobrenja vlasnika autorskih prava smatra se kršenjem autorskih prava i podleže tužbi.

5.6. Naručioc se slaže da je korišćenje AutoBonus.rs isključivo na odgovornost Naručioca, odnosno krajnjeg korisnika i da će u skladu sa ovim Uslovima Naručioc izričito:

 • Koristiti AutoBonus.rs odgovorno i da će poštovati druge korisnike u interakcijama i da neće postavljati sporan sadržaj ili slične materijale na AutoBonus.rs;
 • Strogo su zabranjene klevete, prevare, zablude, netačne, uvredljive, pornografske, vulgarne, nepristojne, štetne, preteće, uznemirujuće, nasilničke, rasne, etničke ili druge vrste ponašanja ili komunikacije, uključujući komunikaciju koja predstavlja (ili podstiče ponašanje koje se smatra) krivičnim delom ili na drugi način krši bilo koji zakon, propis ili obrazac ponašanja;
 • Objavljivanje ličnih stvari u vezi bilo kojeg drugog lica;
 • Povrediti ili zloupotrebiti bilo koji patent, zaštitni znak, poslovnu tajnu, autorsko pravo, privatnosti ili druga prava bilo kog lica ili subjekta;
 • Obuhvata svu neovlašćenu reklamu, promotivni materijal, neželjenu poštu, lančana pisma, piramidalne šeme ili bilo koji drugi oblik uznemiravanja;

Strogo je zabranjeno na AutoBonus.rs:

 • Nanositi štetu maloletnicima na bilo koji način;
 • Lažno se predstaviti kao druga osoba, ili na bilo koji drugi način lažno predstaviti svoju povezanost sa osobom ili entitetom;
 • Prikupljati lične informacije, uključujući PIB/JMBG, ime i prezime, e-poštu ili druge informacije, za bilo koju svrhu;
 • Nasilno ili na drugi način uznemiravati druge;
 • Pokušaj neovlašćenog pristupa, ometanje ili prekid rada AutoBonus.rs i računarskog servera na kojima se skladište baze podataka povezane sa AutoBonus.rs;
 • Pokušati koristiti više identiteta ili naloga sa društvenih mreža;
 • Pokušati reproduktovati ili manipulisati kuponima;
 • Pokušati prodavati ili trgovati kuponima.

5.7. AutoBonus.rs može u bilo kojem trenutku prekinuti bilo koji odnos s bilo kojim od svojih Klijenata. AutoBonus.rs zadržava pravo da odmah ukine bilo koju lozinku ili korisnički nalog u slučaju bilo kakvog negativnog ponašanja Klijenta, po vlastitom nahođenju.

6. Privatnost i sigurnost

6.1. Naručioc potvrđuje da su sve diskusije, komentari, privatne poruke ili drugi načini slanja poruka ili međusobne komunikacije javne, a ne privatne prirode. Kako AutoBonus.rs ne autorizuje tuđe sadržaje, poruke ili informacije, stoga ne prihvata bilo kakvu odgovornost za bilo kakve radnje proistekle iz učestvovanja Naručioca u ovim radnjama, uključujući odgovornost za mogući sporni sadržaj. Objavljivanjem recenzija, komentara, poruka ili drugih informacija na AutoBonus.rs, Naručioc daje Digitalnoj platformi pravo da koristi ove recenzije, komentare, poruke ili informacije u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koje druge zakonom dozvoljene svrhe.

6.2. Digitalna platforma ima pravo, ali ne i obavezu, prema vlastitom nahođenju, da izmeni, odbije da objavi ili ukloni bilo koji neprikladan sadržaj ili recenziju, koju Naručioc postavlja ili je već objavio na AutoBonus.rs

7. Autorska prava

7.1. Svi materijali i sadržaji koji se nalaze na AutoBonus.rs u vlasništvu su Digitalne platforme, te su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava, te nosioca prava na žigovima, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima.

7.2. Naručioc i Partner su isključivo odgovorni za sadržaj koji šalju ili postavljaju na Autobonus.rs i potvrđuju da imaju potrebna autorska prava nad sadržajem. Međutim AutoBonus.rs zadržava pravo da ukloni sav sadržaj koji pošalju Naručioc i Partner ukoliko posumnja da sadržaj predstavlja kršenje bilo kojeg autorskog prava.

8. Zaštita ličnih podataka

8.1. Digitalna platforma poštuje privatnost svake osobe koja poseti AutoBonus.rs te štiti lične podatke koji se dobrovoljno daju prilikom otvaranja korisničkog naloga.

8.2. Zaštita privatnosti bilo kog fizičkog ili pravnog lica od izuzetne važnosti su za Digitalnu platformu. Zato molimo da svi pažljivo pročitaju naša Pravila privatnosti i Izjavu o zaštiti ličnih podataka.

8.3. Osoba za zaštitu ličnih podataka je osoba koja brine o zakonitosti obrade ličnih podataka i ostvarivanju prava na zaštitu ličnih podataka. Za sva pitanja obratite se našem službeniku za zaštitu ličnih podataka na e-mail: info@autobonus.rs

9. Program lojalnosti

9.1. Kako bi smo nagradili Naručioce koji često kupuju kod naših Partnera osmislili smo poseban program lojalnosti putem kojeg možete ostvarivati dodatne popuste na kupovinu.

9.2. Program lojalnosti kreiran je na način da sa svakom kupovinom sakupljate bodove koje možete razmeniti za popuste na naredne kupovine, isključivo kod Partnera sa kojim ste zaradili bodove.

9.3. Da bi mogli koristiti program lojalnosti morate prethodno biti registrovani korisnik na AutoBonus.rs.

9.4. Bodove prikupljate na način da ste proizvod, robu i/ili usluge kupili i/ili izvršili kod našeg Partnera u određenom iznosu. Proces validacije računa započinje od strane Partnera unošenjem iznosa sa uplaćenog računa u sistem AutoBonus.rs na Vašem korisničkom profilu, koji je definisan za obračun u programu lojalnosti. Po izvršenoj validaciji računa automatski se izračunavaju bodovi koji su prikazani u rubrici „Bodovi“ koja se nalazi u korisničkom interfejsu.

9.5. Vrednost 1 boda jednaka je protivvrednosti 1 dinar. Ovo pravilo se odnosi na sve Partnere.

9.6. Partneri sami definišu pravila u programu lojalnosti i posebne uslove za svaku uslugu pojedinačno, od iznosa procenta obračunatog za bodove, za koje proizvode, robe i/ili usluge se mogu prikupljati bodovi, do samog načina iskorišćenja prikupljenih bodova. Ova pravila su jasno navedena za svakog Partnera i za svaku uslugu.

9.7. Da biste iskoristili ostvareni bonus, morate lično otići kod Partnera kod kojeg ste ostvarili taj bonus i prikazati kupon otštampan na papiru ili putem ekrana na vašem mobilnom telefonu/tabletu. Dalji postupak otkupa kupona vodi sam Partner.

9.8. Bodovi se isključivo na AutoBonus.rs evidentiraju i vode, a kupone sam Naručioc generiše u rubrici „Kuponi“ u korisničkom interfejsu i dostavljaju se na korisnički nalog Naručioca u obliku jedinstvenog koda. Na osnovu prikazanog jedinstvenog koda kupona, Partneri ga prihvataju i poništavaju pri prvoj narednoj kupovini Naručioca za određene popuste za proizvode, robe i/ili usluge koje nude.

9.9. Ostvareni bodovi se ne mogu unovčiti niti se za njih može tražiti novčana isplata od strane AutoBonus.rs ili od strane Partnera.

9.10. Takođe, za svaki ostvareni kupon mora se iskoristiti puna vrednost u jednoj poseti. Nije moguće vratiti novac, tj. vratiti razliku između cene proizvoda, robe i/ili usluge i vrednosti kupona. Kada koristite kupon, Partner ima pravo da zatraži vašu važeću ličnu kartu ili drugi zvanični važeći identifikacioni dokument.

9.11. Ukoliko se iz bilo kog razloga saradnja sa Partnerom prekine, prikupljeni i akumulirani bodovi Naročioca kod Partnera postaju suspendovani, odnosno nije ih moguće iskoristiti, osim u slučaju ponovne aktivacije navedenog Partnera.

9.12. Možete pozvati prijatelje u program lojalnosti AutoBonus.rs putem pozivnice. Pozivnicu možete poslati e-poštom ili putem drugih načina komunikacije. Za svakog prijatelja koji prihvati poziv i ostvari kupovinu kod naših Partnera dobijate dodatne bodove. Takođe, Partneri sami definišu pravila za ovaj način prikupljanja bodova u programu lojalnosti.

10. Posebne promotivne aktivnosti

10.1. S vremena na vreme AutoBonus.rs može ponuditi posebne promocije, takmičenja i/ili nagradne igre čiji je cilj povećati upotrebu AutoBonus.rs.

10.2. Određeni propisi za takve posebne promotivne aktivnosti biće objavljeni na AutoBonus.rs sa opisom svake promocije posebno.

11. Cene proizvoda, roba i/ili usluga

11.1. Sve cene na AutoBonus.rs izražene su u dinarima (RSD) sa uključenim PDV-om.

11.2. Sve objavljene cene na AutoBonus.rs su isključivo objavljene od strane Partnera, AutoBonus.rs ne preuzima odgovornost za objavljene cene.

11.3. Partner se obavezuje da će uslugu izvršiti po ceni za potvrđenu i prihvaćenu Rezervaciju.

12.Nema preporuka ili podsticanja

12.1. Sve informacije objavljene na AutoBonus.rs nisu preporuka niti podsticanje na kupovinu ili prodaju proizvoda, roba i/ili usluga.

13. Plaćanje

13.1. Plaćanje se ne vrši na AutoBonus.rs.

13.2. Sva plaćanja proizvoda, roba i/ili usluga se isključivo vrše kod Partnera.

14. Naknada štete

14.1. Ovaj deo Vas obavezuje na obeštećenje i našu zaštitu od Vaše neovlašćene aktivnosti.

14.2. Slažete se da ćete obeštetiti Digitalnu platformu, odgovorne osobe, zaposlene, povezana društva od svih zahteva za naknadom štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja koji mogu nastati zbog korišćenja AutoBonus.rs od strane Naručioca i Partnera.

15. Saglasnost da se ugovor o osiguranju zaključi daljinskom komunikacijom

15.1. Potvrđujem da sam upoznat/a i sa svim relevantnim odredbama Zakona o zaštiti potrošača koji uređuju potrošački ugovor o finansijskim uslugama sklopljenim na daljinu.

15.2.U skladu sa tim, prihvatanjem ovih Uslova, dajem saglasnost da se Ugovor o osiguranju sklopi putem Partnera korišćenjem AutoBonus.rs kao sredstvom daljinske komunikacije, te potvrđujem da sam informisan/a o tačnom nazivu osiguravača kao davaoca usluge, o osnovnim informacijama te finansijske usluge, o pojedinostima Ugovora o osiguranju te o načinu rešavanja sporova na AutoBonus.rs.

15.3. Potvrđujem i dajem saglasnost da osiguravač počne da ispunjava svoju obavezu, tj. da se ​​pokriće dogodi pre isteka roka za jednostrani raskid.

16. Elektronska komunikacija

16.1. Posećivanjem i korišćenjem AutoBonus.rs Naručioc prihvata komunikaciju elektronskim putem.

16.2. Naručilac prihvata da svi sporazumi, obaveštenja, saopštenja i ostali sadržaji koji mu se dostavljaju elektronskim putem zadovoljavaaju pravne okvir kao da su ostvareni u pisanom obliku.

17. Korisnička podrška

17.1. Sva pitanja, pritužbe, predloge dostavite nam na sledeću e-poštu: info@autobonus.rs

18. Završne odredbe

18.1. U slučaju da je bilo koja stavka ovih Uslova ništava, takva ništavost ne utiče na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uslova, a preostali delovi ovih Uslova ostaju na snazi, a ništava odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništava. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih Uslova, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.

18.2. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posledica korišćenja AutoBonus.rs (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) su u nadležnosti Privrednog suda u Novom Sadu i rešavaju se u skladu sa pozitivnim propisima Republike Srbije.

18.3. Otvaranjem korisničkog naloga (registracijom) na www.autobonus.rs smatra se da je Naručioc ove Uslove pročitao, razumeo i da ih je u celosti prihvatio.